Film preview and Q&A: Gwledd (The Feast)

Wednesday, 10 August 2022 - 6:00pm
Chapter Arts Centre, Market Road, Canton, Cardiff, CF5 1QE
Cinema 1
Available

Q&A with director Lee Haven Jones, writer Roger Williams and cast Nia Roberts. Hosted by Claire Vaughan

This event is closed for new bookings.

When a wealthy family and their guests gather for a dinner party in the remote Welsh countryside, they have little idea of what awaits them. The arrival of a mysterious young woman who has been hired as a waitress brings a quiet, unsettling presence to the evening. As the night progresses, she soon begins to challenge the family’s beliefs, unravelling the illusion they have created with slow, deliberate, and terrifying consequences. A feature debut from Lee Haven Jones.


Holi ac Ateb gyda’r cyfarwyddwr Lee Haven Jones, ysgrifennydd Roger Williams a'r actores Nia RobertsGyda Claire Vaughan yn cadeirio 

Pan fydd teulu cyfoethog a'u gwesteion yn ymgynnull am barti cinio yng nghefn gwlad anghysbell Cymru, nid oes ganddynt fawr o syniad o'r hyn sy'n aros amdanynt. Mae dyfodiad menyw ifanc ddirgel sydd wedi cael ei hurio fel gweinyddes yn dod â phresenoldeb tawel, annifyr i'r noson. Ac wrth i'r nos fynd yn ei blaen, mae hi'n dechrau herio credoau'r teulu, gan ddadwneud y camargraff y maent wedi'i chreu gyda chanlyniadau araf, bwriadol a dychrynllyd. Ymddangosiad cyntaf gan Lee Haven Jones.


COVID-19

For the latest venue guidance, please see here. If you have any questions, please contact us here.

I gael y canllawiau lleoliad diweddaraf, gweler yma. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni yma.


Accessibility / Hygyrchedd

BAFTA is an arts charity that is open and welcoming to everyone. This means we want every experience to be as enjoyable and comfortable as possible.

Public concession price available for students, over 60s, registered unemployed and disabled. Please email us here to book.

Accompanying assistants, carers or companions can attend free of charge. Please email us here ahead of the event to book this complimentary ticket.

If you are attending one of our events and have access requirements please email us here with as much notice as possible to discuss these with us.


Mae BAFTA yn elusen gelfyddydol sy’n agored ac yn groesawgar i bawb. Mae hyn yn golygu ein bod am i bob profiad fod mor bleserus a chyfforddus â phosibl.

Os ydych yn mynychu un o'n digwyddiadau a bod gennych ofynion mynediad, anfonwch e-bost atom yma gan roi cymaint o rybudd â phosibl i drafod y rhain gyda ni.

Gall cynorthwywyr, gofalwyr neu gymdeithion sy'n mynd gyda hwy fynychu am ddim. Anfonwch e-bost atom yma cyn y digwyddiad i archebu'r tocyn rhad ac am ddim hwn.

Pricing

Tickets
Concessions £4.00
Public Full £6.00